คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ
สภ.หนองพอก ( กต.ตร.)

ด.ต.ไพบูลย์ สุทธิประภา
ประธาน กต.ตร.

พ.ต.อ.สุริยา พิทูรย์
รอง ประธาน กต.ตร. คนที่ 1

นายสมบัติ ไชยดำ
รอง ประธาน กต.ตร. คนที่ 2

พ.ต.ท.ถนอม บุตรพรม
กรรมการ กต.ตร.

พ.ต.ท.บุญทัน พลเยี่ยม
กรรมการ กต.ตร.

พ.ต.ท.แสงเพชร แบสิ่ว
กรรมการ กต.ตร.

นายไพริน สว่างวงค์
กรรมการ กต.ตร.

นายเกรียงไกร ป้องศรี
กรรมการ กต.ตร.

นายณรงค์ สุ่มมาตร
กรรมการ กต.ตร.

นางสุกัญญา เพชรกิตติการ
กรรมการ กต.ตร.

นายไพริน สว่างวงค์
กรรมการ กต.ตร.

นายสมพร วิเศษการ
กรรมการ กต.ตร.

นายมานพ มูลมานัส
กรรมการ กต.ตร.

ร.ต.ต.ประยูร ใจทาน
กรรมการ กต.ตร.

พ.ต.ต.สมภพ พลวิเศษ
เลขานุการ กต.ตร.

ร.ต.ท.วีรยุทธ ยอดใส
ผู้ช่วยเลขานุการฯ

ด.ต.จิตติ แสนแก้ว
ผู้ช่วยเลขานุการฯ