เจ้าหน้าที่การเงิน

ด.ต.จิตติ แสนแก้ว ตำแหน่ง ผบ.หมู่ฯ

หน้าที่ความรับผิดชอบ ได้แก่ สหกรณ์ออกทรัพย์ ค่ารักษาพยาบาล การศึกษาบุตร หนังสือรับรอง

โทร.0810567580

ด.ต.ชาญวุฒิ สมมั่น ตำแหน่ง ผบ.หมู่ฯ

หน้าที่ความรับผิดชอบ ได้แก่ จัดทำบัญชีเงินเดือน เบี้ยงเลี้ยง รายได้ รายจ่ายของเงินทางราชการ หนังสือรับรอง

โทร.0885628889